Játékosvédelem

A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként játékosai igényeinek teljes körű kiszolgálása során maximálisan érvényesíti a játékosok védelmét szolgáló felelős játékszervezési elveket és előírásokat tevékenysége minden területén a tervezéstől az értékesítésig. A túlzásba vitt szerencsejáték, valamint a játékfüggőség kialakulásának megelőzése érdekében komplex, szerteágazó játékosvédelmi eszközrendszert dolgoztunk ki és működtetünk.

KIEMELT FIGYELEM A 18 ÉV ALATTIAKRA

Magyarországon szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. Társaságunk kiemelt védelemben részesíti a kiskorúakat, akik vonatkozásában mind az értékesítés, mind pedig a marketing kommunikáció során megkülönböztetett figyelmet fordítunk. Emellett prevenciós programjainak fókuszában is a 18. év alatti fiatalok a célcsoport.

A Szerencsejáték Zrt. figyelemfelkeltő módon jeleníti meg értékesítő helyein, digitális csatornáin, továbbá kereskedelmi kommunikációjában is a 18 éven aluli személyek játéktilalmát, továbbá a felelős játékszervezés elvének megfelelően alkalmazza a 18 éven aluliak játéktilalmának biztosítását szolgáló intézkedéseket is.

Lottózóinkban történő személyes értékesítés esetén az életkorra vonatkozó kétség felmerülésekor az előírás alapján az értékesítőnek fel kell kérnie a játszani kívánó játékost életkora önkéntes igazolására személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával. Amennyiben a játékos a felkérésnek nem tesz eleget, vagy 18. életévét még nem töltötte be, a játék átvételét meg kell tagadni, illetve számára sorsjegy nem értékesíthető. Távszerencsejáték esetén pedig minden esetben már a regisztráció során történő okmányellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerül a 18. életév betöltése, és csak akkor tudja folytatni a játékos a regisztráció folyamatát – mely a játék előfeltétele –, ha beöltötte a 18. életévet.

Kiemelt figyelem a 18 év alattiakra

Játékaink kockázati besorolása

JÁTÉKAINK KOCKÁZATI BESOROLÁSA

Játékainkat az adott játék paramétereit figyelembe véve egy független, objektív, nemzetközi szinten elismert felelős játékszervezési minősítési rendszer az ún. GamGard szoftver segítségével minősítjük. A GamGardot játékszenvedélyt kutató, nemzetközleg elismert pszichológusok hozták létre azzal a céllal, hogy egységes szempontrendszer alapul vételével a szerencsejátékok biztonságosabbá váljanak.

A GamGard minősítési rendszer értékelése alapján játékaink kockázati tényezőik alapján alacsony és közepes kockázatú besorolásúak. A kockázati besorolást általában grafikusan is megjelenítjük egy közlekedési lámpa formájában [zöld (alacsony) és sárga (közepes)] a honlapunkon. Társaságunk minden új játék bevezetése előtt elvégzi a kockázati értékelést és kizárólag olyan játékot vezet be, amelyek nem tartoznak a játékfüggőség kialakulásához vezető legveszélyesebb magas kockázatú kategóriába.

Időről időre valamennyi játékunkat újrateszteljük, egyrészről azért, ha az adott játékban valamilyen új játékmód kerül bevezetésre, másrészről azért is indokolt lehet, ha az értékelési szempontrendszerhez kapcsolódó pontok módosulnak a nemzetközi trendek alapján.


A TÁJÉKOZTATÁS MINDENEK FELETT

A Szerencsejáték Zrt. tevékenységében a tájékoztatás nemcsak egy alapvető kötelezettség, hanem játékosai iránti vállalt felelősségvállalás is, valamint a működését is meghatározó lényeges szempont. A tájékoztatási kötelezettség természetesen elsősorban a játékosok irányában áll fenn, azonban legalább annyira fontos az alkalmazottak, a partnerek és beszállítók részére adott speciális felelős játékszervezést érintő szabályok ismertetése is.

A Szerencsejáték Zrt. a játéktervekben és a részvételi szabályzatokban meghatározza a sérülékeny személyek fokozott védelme érdekében alkalmazott eszközöket, valamint a sérülékenynek nem minősülő személyek részére biztosított önkorlátozó, önkizáró intézkedések igénybevételének lehetőségét, továbbá az egyéb játékosvédelmi intézkedéseket.

Honlapjainkon – és igény esetén postai úton megküldött, nyomtatott formában is – elérhetőek a játékaink Részvételi Szabályzatai, melyekben teljeskörű és részletes leírás olvasható az adott játék menetéről, nyerési esélyeiről és a játékos által igénybe vehető önkorlátozási lehetőségekről is. Mindemellett számos, játékost segítő útmutató is elérhető offline és online verzióban is a problémás szerencsejátékkal kapcsolatos tudnivalókról, a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas hatásairól.

A nemzeti lottótársaság rendszeres tájékoztatást nyújt belső hírleveleiben, valamint képzést is biztosít alkalmazottai számára speciális hangsúlyt helyezve a felelős játékszervezésre attól függően, hogy az értékesítésben vagy a központi adminisztrációban dolgoznak-e. A képzés alapján az alkalmazottak vizsgát tesznek, melyet évente meg is kell újítaniuk, ezzel biztosítjuk, hogy értékesítőink megfelelő és segítő tájékoztatást adnak játékosainknak.


KULCSSZEREPBEN A LOTTÓZÓK

Értékesítőhelyeinknek a játékosokkal való kapcsolattartásban betöltött szerepükre tekintettel a játékosvédelmi eszközrendszeren belül is kiemelkedő jelentőségük van.

Lottózóinkban jól látható módon kihelyezésre került a Szerencsejátékos Segélytelefon és az Információs Pontok elérhetősége, azzal a céllal, hogy a játékosok kérés nélkül is informálódni tudjanak, hogy hol kérhetnek tájékoztatást, illetve segítséget problémás szerencsejátékozás esetén.

Elérhető és megtekinthető továbbá a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter általános tájékoztatója a játékosvédelmi intézkedések bevezetéséről, valamint Játékosvédelemmel kapcsolatos ellátó intézmények listája is.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felelős játékszervezés és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a bejelentések, panaszok szóbeli előterjesztésére játékosvédelmi zöld számot tart fenn. A zöld szám 0-24 óráig üzemel, ingyenesen hívható az egész ország területéről +36 (80) 205 352 számon.

Kulcsszerepben a lottózók

A „Maradjon játék” füzetek informálnak a problémás szerencsejáték tevékenységgel és a problémás játékkal kapcsolatos tudnivalókról, a problémás játékhelyzetek jellemzőiről, játékfüggőséggel kapcsolatos öntesztelési lehetőséggel.

A Szerencsejáték Zrt. felelős értékesítői magatartást vár el értékesítő, terminálkezelő kollégáitól. Az értékesítők munkavégzésére vonatkozó előírások közül a kiskorúak védelmét szolgáló előírások betartása kiemelten elvárt. 18 éven aluliak részére szerencsejátékot és Szerencsekártyát értékesíteni, Játékoskártyát regisztrálni, továbbá nyereményt kifizetni szigorúan tilos. Kétség esetén az értékesítőnek ellenőriznie kell a 18. életév betöltését.

Értékesítőink felelős magatartást tanúsítva értékesítenek, betartatva az egyes játékok Részvételi Szabályzatában, illetve jogszabályban engedélyezett vásárlási limiteket. A játékosok részére hitelt, kölcsönt semmilyen formában nem nyújtanak. Értékesítőink felelősen eljárva munkaidőben, saját terminálon keresztül játékban nem vehetnek részt.

A felelős értékesítés elvének teljesülését az értékesítési régiók munkatársai és a hálózatellenőrzés rendszeresen, a belső ellenőrzés pedig igény szerint vizsgálja.

BEÉPÍTETT KORLÁTOK

Az értékesítőhelyekre és az értékesítőkre vonatkozó kötelezettségek mellett a nemzeti lottótársaság minden játékának és fogadásának szabályozásába is integrálta a játékosvédelmi előírásokat. Fontos tudni, hogy a részvételi szabályzatokba foglalt rendelkezés értelmében a Szerencsejáték Zrt. valamennyi játékosának játékokra fordított kiadásait korlátozza az alábbiak szerint:

A terminálokon Játékoskártya nélkül játékba küldött játék, illetve fogadás esetén egy adott szerencsejátékban alkalmanként legfeljebb 1 000 000 forint értékben szerezhető részvételi jogosultság. Alkalmankénti érték alatt a szóban forgó játékért, fogadásért fizetendő összeg (részvételi díjak, tétek) nyereményekkel nem csökkentett végösszege értendő.

A terminálon Játékoskártyával és elektronikus játékmódban teljes regisztrációval feladott játékokra játékosonként közös (úgynevezett globális) limit kerül meghatározásra, ami alapján egy adott szerencsejátékban alapbeállításként együttesen legfeljebb 1 000 000 forint értékben szerezhető részvételi jogosultság naptári naponként.

A Tippmix és TippmixPro, a V-sport és a V-sport Pro játékok esetében a legnagyobb tét összege a mindenkor hatályos jogszabályban előírt mérték, de az egységnyi fogadás tétje nem haladhatja meg a 100 000 forintot, ugyanakkor az egységnyi fogadás többszöri játékba küldésével egy adott fogadási eseményre is többször fogadhat a játékos.

A JÁTÉKOSKÁRTYÁRÓL

Játékosai védelme érdekében a nemzeti lottótársaság lottózóiban bevezette a díjmentesen igényelhető Játékoskártyát is, mely lehetőséget biztosít játékosainknak a játékra fordított összeg, korlátozására, ezáltal mérsékelve a túlzott szerencsejátékot.

A Játékoskártya alkalmazása tulajdonképpen a játékos azonosítását jelenti a Játékoskártya adatainak terminálon keresztüli beolvasásával. A Játékoskártya használatával feladott játékok és fogadások egyértelműen hozzárendelhetők a kártyabirtokos személyéhez, a Játékoskártya száma pedig az átvételi igazoláson is feltüntetésre kerül. Egy Játékoskártyához csak egyetlen személy rendelhető, így a nyeremény, illetve a nyereményigazolás másokkal nem osztható meg, a nyeremény kizárólag a Játékoskártya birtokosának utalható át, és kizárólag számára állítható ki nyereményigazolás is, ezzel biztosítva, hogy illetéktelen személy ne vehesse fel a nyereményt.

A Játékoskártya kiváltását magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező 18. év feletti személyek ingyenesen igényelhetik. A regisztráció során szükséges a személyes adatok megadása.

Míg az elektronikus játék és fogadási rendszerben minden regisztrált játékos számára elérhető az önkorlátozás és az önkizárás lehetősége, addig a fizikai értékesítőhelyeken ezt a szolgáltatást kizárólag a Játékoskártyával játszó játékosok tudják igénybe venni. Azok a játékosok, aki rendelkeznek online regisztrációval és Játékoskártyával is, egységes limitkezeléssel rendelkeznek. (A korlátozás beállításához ügyfélszolgálati segítség igényelhető a 06-1/201-0580 telefonszámon.)

A játékosnak ugyanakkor módjában áll a Játékoskártyán rá vonatkozó vásárlási limitek módosítása is. Ez esetben a játékos az önkorlátozó eszközökkel saját költési korlátokat állíthat be, melyeknek elsőbbsége van a globális, Társaságunk által alkalmazott limitekkel szemben, vagyis azok érvényességét mind felfelé (azaz növekvő irányban), mind pedig lefelé (azaz csökkenő irányban) felülírják.

A Játékoskártyáról

DIGITÁLIS ÖNKORLÁTOZÁS

A Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék és fogadási rendszerében a játékosok figyelmeztető, önkorlátozó és önkizáró eszközöket vehetnek igénybe saját felelős játékszokásaik kialakítása érdekében.

A Figyelmeztetések beállításával a https://bet.szerencsejatek.hu/ és a https://www.tippmixpro.hu/ oldalakon egyaránt beállítható, hogy bizonyos a játékos által meghatározott idő eltöltését, és/vagy bizonyos összeg elköltését követően egy erre figyelmeztető ablak jelenjen meg a képernyőn, mely a játékos aktív közreműködésen nélkül nem tűnik el.

Minden játékos a belső egyenlege által adott keretek között tud játszani (hitelezési lehetőség nincs), kivéve akkor, ha önkorlátozást állított be.

Az elérhető önkorlátozó beállításoknak köszönhetően a játékos napi, heti és havi limitet határozhat meg veszteségeire, a fogadásokra fordítható összegre, valamint a belső egyenlege feltöltésére vonatkozóan, egymástól teljesen függetlenül. A beállított értékek elérésekor figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, a játékos pedig a korlátozás időtartama alatt nem tud újabb fogadást vagy feltöltést kezdeményezni. A beállított önkorlátozások bármikor módosíthatók, azonban míg az aktuálisnál szigorúbb beállítások azonnal életbe lépnek, addig a limitek enyhítésére, feloldására legkorábban az adott időtartam elteltével adódik lehetőség.

Önkizárással a játékosok önmaguk fogadásból történő kizárását is beállíthatják, meghatározott időtartamra azonnali hatállyal vagy időzítve, illetve végleges jelleggel. Ez esetben a fogadási, egyenlegfeltöltési és a napló-lekérdezési lehetőségek hozzáférhetősége (átmenetileg vagy végleg) megszűnik, az oldal további funkciói azonban elérhetőek maradnak a játékos számára. A korlátozás alatt a belső egyenleg feltöltésére nincs lehetőség, viszont az esetleges nyeremény felvételét a játékos továbbra is változatlan feltételekkel kezdeményezheti.

A játékosnak lehetősége van regisztrációja letiltására is például lopás vagy egyéb visszaélés esetén; ez a lépés a weboldalakon és a telefonos ügyfélszolgálatnál is kezdeményezhető. A felhasználói azonosító letiltását követően azonban a továbbiakban nincs lehetőség az internetes és SMS-es fogadási rendszerbe való belépésre.

Az önkorlátozó funkciók a https://bet.szerencsejatek.hu/ és a https://www.tippmixpro.hu/ oldalainkon érhetőek el regisztrált játékosok számára bejelentkezést követően. Az önkorlátozási lehetőségek beállításáról itt tudsz tájékozódni.


JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által vezetett ún. játékosvédelmi nyilvántartás írásbeli nyilatkozaton vagy bírósági határozaton alapul. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot adó személyekről, valamint a bírósági határozaton alapuló korlátozás szerinti személyekről vezetett nyilvántartás célja az ily módon korlátozás alatt álló személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása. A játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyekről a szervezőnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága adatot szolgáltat, mely alapján a korlátozás alatt álló személyek az adott szerencsejáték szervezőnél nem regisztrálhatnak, azt a szervező megtagadja, valamint a már regisztrált játékos részére nem biztosíthat játéklehetőséget.

A játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személy tehát nem regisztrálhat a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék és fogadási rendszerébe, így értelemszerűen játszani sem tud a fogadási rendszerben.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat - a játékos saját elhatározásán alapuló döntése miatt - önkéntes alapon megtehető nyilatkozat, melynek lényege, hogy a játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára (ezek a következők: kártyateremben szervezett kártyajáték, játékkaszinó, online kaszinó, távszerencsejáték) vagy több szervezőre kiterjedően élhet korlátozással. A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére kell írásban benyújtani. A Szerencsejáték Zrt., mint szervező esetében a távszerencsejáték vonatkozásában tehető ilyen nyilatkozat.

A bírósági határozaton alapuló korlátozás lényege, hogy az adott személy valamilyen okból cselekvőképességében korlátozva van teljesen vagy részlegesen, vagy a szerencsejátékokkal összefüggő jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll. Amennyiben egy adott személy bírósági határozatra alapítva szerepel a játékosvédelemi nyilvántartásban, - hasonlóan a jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz – számára a szervező által játéklehetőség nem biztosítható.

A játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyek tehát játékban nem vehetnek részt, részvételi és nyereményjogosultságot nem szerezhetnek.